Làm việc với cơ sở dữ liệu

trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP

Người phát triển các giải pháp ứng dụng làm việc trực tiếp với nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP», khi đó có thể :

mail order bride take my online class

  • Mô tả cấu trúc dữ liệu trong bộ thiết kế.
  • Điều khiển dữ liệu bằng các đối tượng của ngôn ngữ hệ thống.
  • Lập các truy vấn dữ liệu.
  • mail order bride take my online class

Một lớp chương trình tương ứng của hạt nhân nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP» đảm bảo các thao tác  thực hiện truy vấn, mô tả cấu trúc dữ liệu và điều khiển dữ liệu bằng cách biên dịch thành các lệnh tương ứng của MS SQL Server đối với phương án làm việc Client-server hay biên dịch thành các lệnh của nhân cơ sở dữ liệu (V8 DBEngine) đối với phương án làm việc File-server.

 
Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8

Mô hình đối tượng và mô hình bảng truy cập dữ liệu

Đối với người phát triển giải pháp ứng dụng, trong «1C:DOANH NGHIỆP» có thực thi hai mô hình làm việc với cơ sở dữ liệu. Trong mô hình đối tượng, người phát triển dựa vào các đối tượng ngôn ngữ hệ thống. Trong mô hình này, việc truy cập vào đối tượng, ví dụ như khi truy cập vào chứng từ diễn ra giống như truy cập vào khối thống nhất – khối này được tải toàn bộ vào bộ nhớ cùng với bảng lồng trong nhờ các công cụ ngôn ngữ hệ thống và có thể truy cập vào đó giống như truy cập vào tập mẫu bản ghi… Khi điều khiển dữ liệu theo mô hình đối tượng, «1C:DOANH NGHIỆP» đảm bảo tính toàn vẹn các đối tượng, gọi ra các hàm sự kiện tương ứng, tạo ra bộ nhớ đệm trung gian… Theo mô hình dạng bảng, toàn bộ các đối tượng của lớp này này hay lớp khác được hiểu như là một tập hợp các bảng có liên quan với nhau, có thể truy cập vào đó bằng các truy vấn – theo từng bảng riêng biệt hoặc theo các bảng có liên hệ với nhau.

 
Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8

Quản lý cơ sở dữ liệu phân tán

Trong «1C:DOANH NGHIỆP» có thực thi cơchế làm việc với cơ sở dữ liệu phân tán. Trong phương án này có đảm bảo công việc của giải pháp ứng dụng (cấu hình) duy nhất với nhiều cơ sở dữ liệu phân tán, giữa chúng không có mối liên hệ thường xuyên (làm việc theo chế độ offline). Khi đó, cấu hình (giải pháp ứng dụng) tại mỗi bộ phận ở xa được cập nhật từ trung tâm, có duy trì chế độ tự động trao đổi và đồng nhất dữ liệu ở mức độ các đối tượng. Có cơ chế tái tạo thông minh, cho phép chuyển đối tượng một cách toàn vẹn, mô tả quy tắc chuyển đổi đối tượng giữa các cơ sở dữ liệu. Chỉ trao đổi các dữ liệu đã thay đổi. Hệ thống đảm bảo tính ổn định cao và bảo vệ khỏi bị mất một phần dữ liệu khi chuyển tải dữ liệu, và như vậy, cho phép thực hiện việc chuyển theo các kênh khác nhau như theo thư điện tử, bưu điện…

Tất cả các cơ chế này được hỗ trợ tự động bởi «1C:DOANH NGHIỆP», thực tế thì người phát triển giải pháp ứng dụng (cấu hình) không cần phải lập ra một chương trình riêng để đáp ứng về mặt công nghệ trao đổi dữ liệu.

Trang trước             Trang sau