Mô hình cơ sở dữ liệu

trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP

Mô hình cơ sở dữ liệu của «1C:DOANH NGHIỆP» có một loạt các đặc điểm khác biệt so với các mô hình cổ điển của hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (ví dụ, dựa trên mô hình các bảng quan hệ) mà người lập trình giải phápứng dụng thường đụng chạm đến trong các hệ thống tổng thể.

Đảm bảo tính quy mô

Mô hình cơ sở của «1C:DOANH NGHIỆP» là hỗ trợ hai phương pháp truy cập dữ liệu: phương pháp đối tượng (để đọc và ghi) và phương pháp bảng (để đọc). Người phát triển giải pháp ứng dụng có thể điều khiển các đối tượng được lưu trong cơ sở dữ liệu hoặc điều khiển các tham chiếu đến dữ liệu bằng cách sử dụng luận thuyết bảng.

Hệ thống kiểu dữ liệu thống nhất cùng với môi trường tạo dựng

Đây là sự khác biệt quan trọng của nền tảng công nghệ hướng nghiệp vụ «1C:DOANH NGHIỆP» so với các công cụ đa năng khác. Khi tạo dựng các giải pháp ứng dụng bằng việc sử dụng các môi trường tạo dựng tổng hợp, thông thường có sử dụng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) riêng biệt. Và như vậy, người lập trình cần thường xuyên phải chú ý đến việc chuyển đổi kiểu dữ liệu được hỗ trợ giữa các hệ thống quản trị CSDL và các kiểu dữ liệu được hỗ trợ bằng ngôn ngữ lập trình. Trong «1C:DOANH NGHIỆP» có thực thi hệ thống kiểu dữ liệu xuyên suốt – người lập trình chỉ dùng một cách để xác định các trường của cơ sở dữ liệu và các biến trong ngôn ngữ hệ thống cũng như khi làm việc với chúng.

Hỗ trợ các trường có kiểu phức hợp

Một đặc điểm rất quan trọng của mô hình dữ liệu trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» là đối với một  trường của cơ sở dữ liệu có thể xác định nhiều kiểu dữ liệuđược lưu trong đó. Khi đó, tại mỗi thời điểm sẽ được lưu một giá trị, nhưng nó có thể có kiểu khác nhau như: kiểu tham chiếu, kiểu đơn giản (số, ngày tháng)… Đặc điểm này này rất quan trọng đối với các nhiệm vụ kinh tế, ví dụ, trong phiếu xuất có thể điền pháp nhân nào đó lấy từ danh mục doanh nghiệp hay cá nhân nào đó lấy từ danh mục cá nhân. Theo đó, khi thiết kế cơ sở dữ liệu, người phát triển có thể xác định trường để lưu giá trị của bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong số các kiểu đó.

Hỗ trợ các bảng lồng trong

Đây là một tính năng sẵn có của «1C:DOANH NGHIỆP», cho phép dễ dàng và hiệu quả hỗ trợ phương pháp thường dùng để tổ chức dữ liệu và mô tả các chứng từ, các danh mục có các bảng lồng trong theo các nhiệm vụ kinh tế. Ví dụ, bảng thành phần hàng hóa của phiếu xuất.

Cơ chế tập mẫu động

Trong hệ thống có thực thi hiệu quả cơ chế để lọc chọn dữ liệu động, bảo đảm xem các danh sách lớn mà không cần tải toàn bộ vào bộ nhớ mà chỉ cần truy cập tối thiếu vào cơ sở dữ liệu. Điều này cần thiết, ví dụ khi người sử dụng làm việc trực tác với danh mục hay danh sách chứng từ lớn. Khi đó, không áp dụng phương pháp trước đây để chọn dữ liệu – trong «1C:DOANH NGHIỆP» có cơ chế hệ thống linh hoạt hơn, cho phép người phát triển thực thi việc lọc chọn dữ liệu cùng với các tính năng tìm kiếm, tùy chỉnh phễu lọc và sắp xếp thứ tự.

Trang trước           Trang sau