Dưới góc độ người sử dụng

trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP

Trước hết, theo cách nhìn của người sử dụng cuối, hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» là giải pháp ứng dụng đại trà được xây dựng trên một nền tảng công nghệ thống nhất. Trong số các nhiệm vụ cơ bản mà các sản phẩm của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» định hướng giải quyết cơ bản gồm có:

   Các nhiệm vụ chính của công tác tự động hóa được giải quyết bằng giải pháp ứng dụng do hãng «1C» phát hành là:

 • Tự động hóa kế toán kho, phân tích tình trạng kho, kiểm tra việc luân chuyển vật tư hàng hóa.
 • Quản lý danh mục hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ, bao gồm việc tự động việc quản lý giá, lập bảng tính giá thànhphức tạp.
 • Quản lý hoạt động thương mại và tự động hóa việc luân chuyển chứng từ thương mại.
 • Phân tích hiệu quả hoạt động thương mại và dự báo bán hàng.
 • Tự động hóa các nghiệp vụ thanh toán với đối tác và hạch toán đối trừ.
 • Quản lý hàng bán ký gửi của người đặt hàng ký gửi và người nhận bán hộ.
 • Hạch toán giá thành sản phẩm và phân tích hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất.
 • Quản lý sản xuất bao gồm sản xuất dở dang, sản xuất nhiều công đoạn, gia công nguyên vật liệu.
 • Kế toán các đơn đặt hàng của người mua, lập kế hoạch nội bộ sản xuất sản phẩm, kiểm tra việc thực hiện các đơn đặt hàng.
 • Lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện các đơn đặt hàng mua sản phẩm.
 • Hạch toán tiền lương và kế toán nhân sự bao gồm toàn bộ các phương pháp: bộ các bảng tính lương, khấu trừ, thanh toán và bồi thường.
 • Kế toán TSCĐ hữu hình và tính hao mòn.
 • Lập kế hoạch, quản lý và phân tích kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp (quản lý ngân sách, lập kế hoạch các chỉ tiêu tài chình, so sánh chỉ tiêu kế hoạch với chỉ tiêu thực tế).
 • Kế toán quản trị và kế toán thuế phù hợp với luật pháp nhà nước.
 • Lập báo cáo thuế, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo pháp quy khác cho các cơ quan khác nhau.
 • Kế toán quản trị và kiểm tra bản dự trù chi phí của các cơ quan hành chính sự nghiệp phù hợp với luật pháp và các chỉ dẫn của cơ quan nhà nước.
 • Tập hợp các báo cáo tổng hợp của các cơ quan hành chính sự nghiệp.
 • Phân tích và quản lý hiệu quả công việc của doanh nghiệp. Những chức năng này của hệ thống được sử dụng để giải quyết các vấn đề của người lãnh đạo doanh nghiệp và sử dụng cho những người quản lý – những người chịu trách nhiệm về lợi nhuận và phát triển kinh doanh. Mục đích của những tính năng này là cung cấp thông tin cần thiết cho lãnh đạo để đánh giá đúng hiện trạng và đưa ra các quyết sách. Nó bao gồm các cơ chế sau: quản lý ngân sách (lập kế hoạch tài chính và so sánh kế hoạch với dữ liệu thực tế), phân tích lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích mức độ tiêu thụ hàng hóa và sản phẩm, lập dự báo bán hàng…
 • Kế toán và quản lý linh hoạt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chức năng này cho phép giải quyết các vấn đề của người quản lý và nhân viên – người  trực tiếp làm kinh doanh, hoạt động sản xuất, hay hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ. Chức năng này đáp ứng tính hiệu quả cho công việc hàng ngày của doanh nghiệp như: lập các chứng từ, quản lý lưu thông hàng hóa, quản lý nguồn lực doanh nghiệp, sản xuất, tiếp nhận đơn đặt hàng và kiểm tra việc thực hiện…
 • Tiến hành kế toán và lập ra báo cáo pháp quy. Các chức năng này của hệ thống cho phép giải quyết các nhiệm vụ của người làm kế toán và người hạch toán tiền lương. Mục đích của các chức năng này là bảo đảm công tác kế toán phù hợp hoàn toàn với yêu cầu của luật pháp. Các chức năng đó bao gồm: kế toán quản trị và kế toán thuế, hạch toán tiền lương, lập báo cáo kế toán quản trị và kế toán thuế…

Các giải pháp ứng dụng mẫu do hãng «1C» phát hành

Hãng «1C» phát hành các giải pháp phần mềm sử dụng cho công tác tự động hóa kế toán và quản lý trong các doanh nghiệp thương mại và các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong mỗi sản phẩm phần mềm đều kết hợp việc sử dụng các giải pháp đã được chuẩn hóa (chung cho tất cả hoặc là một số phần mềm) và tính đến tối đa các đặc thù của một lĩnh vực cụ thể hoặc là dạng hình hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi trội của giải pháp ứng dụng thuộc hãng «1C» là xây dựng chi tiết thành phần các chức năng trước khi đưa vào các giải pháp mẫu. Hãng «1C» phân tích kinh nghiệm của người sử dụng các phần mềm thuộc hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» và theo dõi nhu cầu thay đổi của người sử dụng. Các chức năng được đưa vào các giải pháp mẫu rất cần cho bộ phận của doanh nghiệp. Điều đó cho phép:

 • Đảm bảo sự tương ứng các giải pháp mẫu với yêu cầu của luật pháp và đặc thù nghiệp vụ như: phương pháp kế toán và quản lý hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tạo ra các giải pháp thuận tiện và đơn giản trong sử dụng;
 • Đảm bảo việc hỗ trợ và phát triển một cách có hiệu quả.
 
 

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8

Các giải pháp chuyên ngành và các giải pháp dành cho cá nhân

Hiện nay trên thị trường phổ biến rộng rãi hơn 500 giải pháp ngành dọc và chuyên ngành được tạo dựng bởi các đối tác của «1C» và các hãng độc lập, đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn về «1C:TƯƠNG THÍCH». Ngoài ra, nhờ tính năng thay đổi cấu hình dựa trên nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP», tại các doanh nghiệp cụ thể còn triển khai hàng chục ngàn giải pháp ứng dụng cho cá nhân dựa trên các yêu cầu về đặc thù và các đặc điểm kế toán của các doanh nghiệp này.

Việc sử dụng nền tảng công nghệ thống nhất và phương pháp luận chung cho phép tạo dựng các giải pháp ngành dọc, giải pháp chuyên ngành và các giải pháp dùng cho cá nhân dựa trên nền tảng cấu hình mẫu được sản xuất bởi hãng «1C», chỉ cần bổ sung vào cấu hình mẫu những khác biệt cần thiết cóliên quan đến đặc thù ngành hoặc là một doanh nghiệp cụ thể. Việc này đảm bảo:

Tốc độ cao trong việc xây dựng và triển khai giải pháp ứng dụng nhờ sử dụng tối đa các tính năng và phương pháp luận được triển khai trong các cấu hình mẫu.

Giá thành thấp cho các giải pháp ngành dọc và giải pháp dùng cho cá nhân: chi phí để tạo dựng chúng thực tế thấp hơn so với chi phí tạo dựng phần mềm «từ số không». 

 

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8

Còn một ưu điểm quan trọng nữa là chuẩn hóa việc đào tạo cho người sử dụng. Ví dụ, sau khi được đào tạo tại các khóa học về «1C:DOANH NGHIỆP» hoặc là có kinh nghiệm làm việc với bất kỳ một trong số các phần mềm của hệ thống, người sử dụng có thể nhanh chóng nắm được các tính năng của giải pháp chuyên ngành hoặc giải pháp dành cho cá nhân. Nền tảng công nghệ đã được chuẩn hóa cũng làm đơn giản hóa việc quản trị hệ thống vì các chức năng của việc quản trị hệ thống thực tế không phụ thuộc vào một giải pháp ứng dụng cụ thể nào cả. Đa số các chuyên gia về tự động hóa và người quản trị hệ thống đều có kinh nghiệm về quản trị, thậm chí họ còn có thể tùy chỉnh các giải pháp ứng dụng thuộc «1C:DOANH NGHIỆP». Kinh nghiệm cho thấy rằng, để nắm bắt được các chức năng này chỉ trong vòng một vài ngày.

Tự động hóa theo các yêu cầu của doanh nghiệp

Khi triển khai hệ thống tự động hóa, một vấn đề rất quan trọng là giải quyết việc phân bổ các phân hệ tự động hóa khác nhau, hoặc là ngược lại, tập trung hóa, nghĩa là sử dụng các giải pháp đồng bộ. Xu hướng phát triển hiện đại của các hệ thống kinh tế và kinh nghiệm thế giới cho thấy, không thể có một cách tiếp cận duy nhất để giải quyết vấn đề này. Mỗi doanh nghiệp đều tự do lựa chọn một trong số các cách tiếp cận này hoặc là kết hợp chúng.

Hệ thống chương trình «1C:DOANH NGHIỆP» cung cấp khả năng tự động hóa bằng cách triển khai các giải pháp ứng dụng riêng biệt, làm việc độc lập hoặc là tích hợp với các hệ thống khác thông qua việc sử dụng các cơ chế trao đổi thông tin khác nhau, cũng như bằng cách sử dụng các giải pháp đồng bộ tổng thể. Việc áp dụng các giải pháp độc lập sẽ đạt được hiệu quả và đơn giản hơn, nếu các nhiệm vụ tự động hóa riêng ở doanh nghiệp ít bị chồng chéo. Các giải phápđồng bộ sẽ đạt được hiệu quả cao hơn khi có sự rằng buộc cao giữa những vấn đề tự động hóa khác nhau và mức độ chuẩn bị của doanh nghiệp đối với việc hình thành một không gian thông tin thống nhất. Đương nhiên, trong một doanh nghiệp cũng có thể sử dụng giải pháp đồng bộ (ví dụ, để tự động hóa hoạt động sản xuất kinh doanh) và các phần mềm độc lập (đối với những nhiệm vụ phụ trợ hoặc là độc lập).

Cho nên, những người phát triển các sản phẩm mẫu và chuyên ngành dựa trên nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP» rất quan tâm đến việc phát triển các giải pháp đồng bộ mạnh và giải pháp đóng gói dành cho những doanhnghiệp vừa, đối với các giải pháp này quan trọng là tính đơn giản trong việc sử dụng phần mềm. Đồng thời, việc triển khai các giải pháp đơn giản nhất thuộc hệ thống chương trình «1C:DOANH NGHIỆP» cũng bảo đảm khả năng phát triển việc tự động hóa – bằng cách chuyển dần lên các giải pháp mạnh hơn và các giải pháp ứng dụng đồng bộ hoặc là tích hợp các giải pháp ứng dụng đó với các hệ thống chương trình khác.

Nhờ kết hợp các giải pháp chuẩn, chuyên ngành và dành cho cá nhân, hệ thống cho phép:

 • Chọn phương án tự động hóa tối ưu phù hợp với những yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tiến hành việc tự động hóa theo từng giai đoạn, dựa vào quyền ưu tiên những vấn đề cần giải quyết, thời hạn cho phép và chi phí triển khai – trên cơ sở một hệ thống, cần nổ lực triển khai theo từng bước với chi phí thời gian và tiền của thấp nhất;
 • Đơn giản hóa đáng kể việc đào tạo người sử dụng và quản trị hệ thống;
 • Phát triển hệ thống theo mức gia tăng nhu cầu của các doanh nghiệp, không dừng lại cả khi đang khai thác nó.

TS.Trần Thắng