Khái quát về hệ thống

https://holistickenko.com/raspberry-pistachio-power-bliss-balls/

oatmeal power balls

«1C:DOANH NGHIỆP» là một hệ thống gồm nền tảng công nghệ (Platform) và giải pháp ứng dụng (Application), được sử dụng trong công tác tự động hoá các hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân.

Nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP» không phải là sản phẩm phần mềm dành cho người sử dụng cuối. Thông thường, người sử dụng cuối áp dụng một hay nhiều các ứng dụng (còn gọi là Cấu hình – Configurations) được lập trên cơ sở nền tảng công nghệ. Đây là phương pháp hiệu quả để tự động hoá các dạng hoạt động khác nhau mà chỉ cần sử dụng duy nhất một nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP».

Có thể hình dung hệ thống theo như sơ đồ sau:

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Khái quát về hệ thống

Các ứng dụng sử dụng các các cơ chế hoạt động của «1C:DOANH NGHIỆP» và chỉ làm việc trên nền tảng công nghệ. Như vậy, ứng dụng không thể hoạt động một cách độc lập như là một chương trình riêng biệt. Người sử dụng cuối cùng luôn luôn làm việc với hệ thống chương trình «1C:DOANH NGHIỆP» mà trong đó bao gồm cả Nền tảng công nghệ và Giải pháp ứng dụng.

Việc xây dựng và thay đổi các ứng dụng được tiến hành trên chế độ đặc biệt có tên là: “Bộ thiết kế” (Designer). Trong chế độ này, người lập trình xác định cấu trúc chung của toàn bộ ứng dụng cũng như cấu trúc dữ liệu, xây dựng các khuôn mẫu báo cáo và các biểu mẫu, viết các lệnh trên ngôn ngữ lập trình của hệ thống. Người sử dụng cuối làm việc ở chế độ chuẩn: “DOANH NGHIỆP” (“Enterprise”), dùng để nhập dữ liệu và lập ra các báo cáo.

Trên giai đoạn tạo dựng hay sửa đổi ứng dụng, người lập trình phân tích các đối tượng thực tế và yêu cầu của người sử dụng, tạo hay thay đổi các đối tượng, điều chỉnh các mối liên hệ giữa chúng bằng cách thay đổi các thuộc tính, thiết kế các biểu mẫu, các khuôn mẫu báo cáo, thực hiện các thuật toán làm việc của hệ thống trên ngôn ngữ lập trình sẵn có. Kết quả là tạo ra giải pháp ứng dụng để tự động hoá công việc cho người sử dụng cuối, đảm bảo việc hỗ trợ thông tin khi cần đưa ra các quyết định trong doanh nghiệp.

Cấu trúc ứng dụng được xác định bằng thành phần của các đối tượng ứng dụng và mối liên hệ giữa chúng. Các đối tượng ứng dụng được hiểu là công cụ của «1C:DOANH NGHIỆP», dùng để thể hiện các đối tượng và các hiện tượng thực tế, ví dụ: danh mục Hàng hoá, chứng từ Phiếu thu… Tuy nhiên, người lập trình có thể tạo dựng các đối tượng không hề tồn tại trong thực tế, nhưng lại cần thiết cho việc giải quyết bài toán được đặt ra, ví dụ: Biểu ghi thông tin (Information Register), Bộ xử lý (DataProccessor)…

oatmeal power balls