Đóng gói và cập nhật cấu hình

Trong điều kiện hiện đại, nhiều các cấu hình thường xuyên thay đổi. Những thay đổi này có thể liên quan tới những thay đổi trong hệ thống luật, hoặc liên quan tới việc bổ sung, hoặc đơn thuần là thay đổi các chức năng sẵn có trong ứng dụng. Hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có cơ cấu  dùng để cập nhật (update) các ứng dụng, và được dùng để cho các sản phẩm bán đại trà, cũng như cho các sản phẩn đơn lẻ.

Khi tạo ra phiên bản mới, người lập trình tạo ra Gói sản phẩm (Distribution Package). Có 2 dạng đóng gói: phiên bản hoàn chỉnh và phiên bản cập nhật. Phiên bản hoàn chỉnh  là tệp chứa cấu hình với đuôi “.cf”, còn phiên bản cập nhật có đuôi là “.cfu”. Trước khi tạo ra Gói sản phẩm, có thể xác định các quy tắc đóng gói cho mỗi đối tượng trong cấu hình.

 
Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Đóng gói và cập nhật cấu hình

Khi sử dụng các tệp của gói sản phẩm, người sử dụng có thể dễ dàng cập nhật cấu hình. Để sao cho các thay đổi của trong cấu hình do chính người sử dụng đã chỉnh sửa trước đây không bị mất đi, đầu tiên, hệ thống sẽ đưa ra bản so sánh chi tiết các đối tượng, sau đó sẽ tiến hành việc hợp nhất 2 phiên bản mới và cũ.

Trang trước       Trang sau