Hệ thống trợ giúp

Hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có các công cụ để tạo hệ thống trợ giúp người sử dụng (Assistance) bằng cách tạo các văn bản HTML.

Khi người sử dụng khởi động các cấu hình mới mua, hệ thống trợ giúp sẽ giới thiệu cho họ những chức năng của cấu hình và những thao tác ban đầu. Trong bất kỳ thời điểm nào, người sử dụng đều cần có khả năng nhận được các thông tin trợ giúp về từng đối tượng trong cấu hình.

Trang trước        Trang sau