Khả năng tích hợp

https://flowercompany.ca/event-decor/

wedding decor vaughan

Không hiếm khi nảy sinh ra các nhu cầu cần trao đổi thông tin hoặc tích hợp với các hệ thông khác. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có sẵn các cơ chế tương tác với các ứng dụng ngoài như sau:

  • Trao đổi thông tin qua tệp. Các tệp có thể là dạng văn bản thuần txt, .DBF, hoặc XML-document. Các bảng trong «1C:DOANH NGHIỆP» có thể được kết xuất ra bảng tính Excel.
  • Phối hợp thông qua cơ cấu Automation, khi đó «1C:DOANH NGHIỆP» có thể thực hiện vai trò là Client hoặc Server.
  • Phối hợp thông qua COM-connection, dùng để liên kết nhanh chóng và hiệu quả với «1C:DOANH NGHIỆP» từ các chương trình khác có hỗ trợ công cụ này.
  • Hỗ trợ các công nghệ Internet: làm việc với e-mail, với các tệp thông qua HTTP, HTTPS, FTP.
  • Có khả năng sử dụng các điều khiển ActiveX.
  • Công nghệ sử dụng các cấu phần ngoài hệ thống, cho phép kết nối với các thư viện .dll được lập trên các ngôn ngữ khác để dùng riêng cho «1C:DOANH NGHIỆP».

Các phương tiện này cho phép xây dựng các ứng dụng tích hợp phức tạp, trong đó có sự tham dự của «1C:DOANH NGHIỆP».

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Khả năng tích hợp với hệ thống khác


flower co