Phương án làm việc

Hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» làm việctheo 2 phương án sau:

  • File-Server, khi mà cơ sở dữ liệu được lưu dưới dạng tệp trên đĩa cứng. Trong phương án này, trên cùng một cơ sở dữ liệu có thể làm việc cho 1 hoặc nhiều người sử dụng. Ưu điểm của phương án này là không cần thêm các phần mềm bổ sung ngoài Nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP» và hệ điều hành, và như vậy, đơn giản hoá việc cài đặt và thiết lập hệ thống.

Sơ đồ làm việc của File-Server như sau:

  • Client-Server, khi dữ liệu được lưu trữ ở cơ sở dữ liệu tại Server dưới sự điều hành của các hệ quản trị CSDL như: Oracle Database, MS SQL-Server, IBM DB2 hoặc Postgre SQL. Phiên bản «1C:DOANH NGHIỆP» mới làm việc trên cấu trúc 3 tầng, mà trong đó, phần Client không làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu trên Server mà thực hiện thông qua Server «1C:DOANH NGHIỆP», tiếp theo đó, trong trường hợp cần thiết, Server «1C:DOANH NGHIỆP» mới kết nối với cơ sở dữ liệu của Server.

Sơ đồ chung của phương án Client-Server như sau: 

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Client server

Cầu trúc 3 tầng “Client-Server” làm tăng rộng giới hạn khả năng xử lý dữ liệu của «1C:DOANH NGHIỆP», cho phép giảm bớt thời gian xử lý dữ liệu trên các máy trạm (Client).

Trên thực tế, «1C:DOANH NGHIỆP» Server và hệ quản trị CSDL có thể cài đặt trên cùng một máy tính, hoặc trên các máy tính khác nhau. Điều này cho phép người quản trị hệ thống có thể tựphân bố các mức tải trên các máy Server.

Một điểm quan trọng nữa khi sử dụng cấu trúc 3 tầng là thuận tiện trong việc quản lý quyền hệ thống và phân bổ quyền của người sử dụng đối với cơ sở dữ liệu.

Trang trước        Trang sau