Quản trị hệ thống

Chức năng thứ hai của “Bộ thiết kế” là quản trị hệ thống (Administration), trong đó bao gồm quản lý danh sách người sử dụng, phân quyền, sao lưu dự phòng cho cơ sở dữ liệu, theo dõi các sự kiện liên quan đến hệ thống và thực hiện một số các công việc khác để đảm bảo hoạt động cho hệ thống.

Trong chế độ “Bộ thiết kế”, «1C:DOANH NGHIỆP» có các công cụ quản lý hệ thống sau:

 Danh sách người sử dụng

Để người sử dụng có thể vào hệ thống, đầu tiền cần đăng ký vào danh sách người sử dụng, xác định các giao diện và các vai trò. Người quản lý hệ thống bao giờ cũng có thể biết được ai đang liên kết với cơ sở dữ liệu trong thời điểm hiện tại.

Nhật ký sự kiện

Dùng để ghi nhậncác sự kiện liên quan đến hệ thống và các thao tác của người sử dụng. Theo ngầm định thì chức năng này bị khoá, bởi vì khi sử dụng nó cần đòi hỏi một số chi phí về tài nguyên hệ thống. Để mở chức năng này, cần vào menu theo đường dẫn (Quản trị -> Tùy chỉnh nhật ký sự kiện” (“Administration ->Event log options”) và xác định mức độ quan trọng của các sự kiện cần thiết ghi nhận vào trong Nhật ký sự kiện.

 Kiểm tra và gỡ rối ứng dụng 

Việc kiểm tra cần được tiến hành khi nảy sinh những nghi vấn về các lỗi trong dữ liệu, sau khi xảy ra các sự cố, ví dụ như mất điện, hoặc được tiến hành thường xuyên để đề phòng những lỗi có thể phát sinh.

Kết nhập và kết xuất cơ sở dữ liệu

Những lệnh này dùng để nạp cơ sở dữ liệu từ tệp ngoài hoặc ngược lại, xuất dữ liệu ra tệp. Việc tạo các phiên bản dự phòng không cần thiết làm thường xuyên hàng ngày, nhưng trong mỗi trường hợp, kỳ hạn làm các công việc này phụ thuộc vào cường độ nhập và thay đổi dữ liệu. Khi sử dụng phương án File-server, việc tạo bản sao lưu có thể thực hiện rất đơn giản bằng cách sao chép các tệp trong cơ sở dữ liệu. Trong phương án Client-server, có thể sử dụng các công cụ có sẵn trong MS SQL-Server. Cơ cấu kết nhập và kết xuất dữ liệu cho phép chuyển đổi dữ liệu giữa các phưong án File-server và Client-server.

 Phân quyền người sử dụng (Role)

«1C:DOANH NGHIỆP» có cơ cấu xây dựng vai trò người sử dụng và đây là một thành phần quan trọng trong việc việc kiểm soát quyền sử dụng. Vai trò (Role) là tập hợp các quyền đối với các đối tượng trong cấu hình. Một người sử dụng có thể có nhiều vai trò.

Xin lưu ý rằng, Vai trò là một đối tượng trong cấu hình và chỉ có thể soạn thảo trong chế độ “Bộ thiết kế”. Khi thiết kế cấu hình, thông thường lập ra nhiều vai trò, mỗi vai trò là một tập hợp các quyền trong đó. Khi triển khai ứng dụng cho các doanh nghiệp, người quản lý hệ thống có thể bổ sung thêm các vai trò mới hoặc thay đổi các vai trò có sẵn, soạn giao diện, menu, biểu mẫu, tóm lại là thay đổi những phần cần thiết để phù hợp với nhu cầu thực tế. Cũngcần tính đến yếu tố rằng, việc thay đổi cấu hình có thể dẫn đến việc phức tạp hoá trong việc cập nhật hệ thống, bởi vì cần phải hợp nhất lại cấu hình đã chỉnh sửa với cấu hình cập nhật, để sao cho không bị mất đi những phần đã thay đổi.

Việc soạn thảo quyền đối với các đối tượng được tiến hành trong cửa sổ Soạn đối tượng, trong thẻ “Quyền” (“Rights”), hoặc trong cửa sổ của Vai trò đối tượng.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Phân quyền người sử dụng (Role)

Trang trước        Trang sau