Yêu cầu hệ thống của 1C

  Nền tảng công nghệ 1C

Thin-client và Thick-client

                                                       Hệ điều hành                                                                         Ghi chú 
Microsoft Windows Windows 8  
Windows 7
Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Server 2000
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Linux Ubuntu 12.04 LTS  
Mint 12  
Fedora 17  
Web-client
                                                       Hệ điều hành                                                                         Ghi chú
Microsoft Windows Windows 8 Đối với máy tính với bộ xử lý hiệu suất thấp và bộ nhớ RAM không cao, nên sử dụng phiên bản Internet Explorer 9 hoặc sử dụng trình duyệt khác mà hỗ trợ 1C:DOANH NGHIỆP 
Windows 7
Windows Server 2012(x64)
Windows Server 2008 R2(x64)
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Server 2000
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Linux Linux  
Mac OS X Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn  
iOS iOS 3.2, 4.2 hoặc cao hơn   
                                                                  Trình duyệt hỗ trợ                                                                         Ghi chú  
  Mozilla Firefox từ phiên bản 17 cho Windows và Linux  
  Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0(x86), 10(x86) cho Windows Nên sử dụng phiên bản 7.0 hoặc cao hơn vì phiên bản 6.0 có thể hoạt động không ổn định.

Đối với máy tính với bộ xử lý hiệu suất thấp và bộ nhớ Ram không cao, nên sử dụng phiên bản Internet Explorer 9

  Google Chrome từ bản 4 hoặc cao hơn cho Windows  
  Safari 4.0.5 hoặc cao hơn cho Mac OS X Không hỗ trợ cấu phần ngoài mở rộng làm việc với tệp và mở rộng làm việc với mã hóa.
Server 1C
Kiến trúc x86
                                                       Hệ điều hành                                                                          Ghi chú  
Microsoft Windows Windows 8  
Windows 7
Windows Server 2012 (x64-bit)
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Server 2000
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Linux ALT Linux 2.4 hoặc cao hơn  chỉ trên các server làm việc và server trung tâm của 1C:DOANH NGHIỆP
ASP Linux 11 hoặc cao hơn
CentOS 4 hoặc cao hơn
Debian GNU/Linux 4.0 hoặc cao hơn
Fedora Core 4 hoặccao hơn
Fedora 7 hoặc cao hơn
Mandriva Powerpack 2009
Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 hoặc cao hơn
Ubuntu 7.10 hoặc cao hơn
Kiến trúc x86-64
                                                       Hệ điều hành                                                                          Ghi chú  
Microsoft Windows Windows 8 (x64-bit)  
Windows 7 (x64-bit)
Windows Server 2012 (x64-bit)
Windows Server 2008 R2 (x64-bit)
Windows Server 2008 (x64-bit)
Windows Server 2003 (x64-bit) khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 2 (SP2)
Windows Vista (x64-bit)  
Windows XP (x64-bit) khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 1 (SP1)
Linux ASP Linux 11 hoặc cao hơn chỉ trên các server làm việc và server trung tâm của 1C:DOANH NGHIỆP
CentOS 4 hoặc cao hơn
Debian GNU/Linux 4.0 hoặc cao hơn
Fedora Core 4 hoặc cao hơn
Fedora 7 hoặc cao hơn
Mandriva Powerpack 2009
Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 hoặc cao hơn
Ubuntu 7.10 hoặc cao hơn
  Server CSDL 
Được hỗ trợ bởi các dòng OS của Linux và Windows
Kiến trúc x86
                                                       Hệ quản trị CSDL                                                                         Ghi chú  
Microsoft SQL Server SQL Server 2012  
SQL Server 2008 R2  
SQL Server 2008 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 1 (SP1)
SQL Server 2005 yêu cầu cài đặtgói cập nhật 3 (SP3)
SQL Server 2000
 • Khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 4 (SP4)
 • yêu cầu cài đặt gói cập nhật 2 (SP2)
 • khuyến cáo sử dụng SQL Server 2005 hoặc cao hơn
PostgreSQL PostgreSQL 9.1.2 hỗ trợ làm việc với các hệ điều hành:

 • Microsoft
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Linux
  • Fedora Core 8-15
  • Red Hat Enterprise Linux 5-6
  • Centos 5-6
  • ASP Linux 12-14
  • Ubuntu 10
  • Ubuntu 11
PostgreSQL 9.0.3 hỗ trợ làm việc với các hệ điều hành:

 • Microsoft
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Linux 
  • Fedora Core 4
  • Fedora Core 5
  • Fedora Core 6
  • Red Hat Enterprise Linux 4 update 4
  • ASP Linux 11
PostgreSQL 8.4.3
PostgreSQL8.3.8
PostgreSQL 8.2.4
PostgreSQL 8.1.5
IBM DB2 IBM DB2 10.1
 • Phiên bản Express-C được hỗ trợ 1С:DOANH NGHIỆP, đăng tải tại website IBM
 • Hỗ trợ trong chế độ beta test do những thay đổi định trước trong cấu trúc DB2
IBM DB2 9.7 FixPack 6
 • Đối với bản thương mại DB2 9.7 FixPak 6 đăng tải tạo website IBM
 • Phiên bản Express-C được hỗ trợ 1С:DOANH NGHIỆP, đăng tải tại website dành cho người sử dụng
IBM DB2 9.7 FixPack 1
 • Phiên bản Express-C được hỗ trợ 1С:DOANH NGHIỆP, đăng tải tại website dành cho người sử dụng
 • Danh sách hệ điều hành hỗ trợ được đăng tải tại website IBM
 • Nên chuyển sang sử dụng phiên bản mới hơn của IBM DB2, được khuyến cáo ở phần trên
IBM DB2 9.5 FixPack 4 (bản vá 22521)
IBM DB2 9.1 (bản vá 19840)
Oracle Database 
(bản Standard Edition One, Standard Edition và Enterprise Edition)
Oracle Database 11gR2
 • Microsoft Windows. Phiên bản 11.2.0.3.0
 • Linux hỗ trợ phiên bản 11.2.0.2.0 khi cài đặt các bản vá sau: 10094732, 11724916, 9620994, 10269193, 14356507.
Oracle Database 11gR1 (Phiên bản 11.1.0.7.0)
 • Microsoft Windows hỗ trợ phiên bản 11.1.0.7.0 khi cài đặt bản vá Bundle28 (patch 9707661) 
 • Linux hỗ trợ phiên bản 11.1.0.7.0 khi cài đặt các bản vá sau: 7556778, 8889930, 9038070, 9653353, 8934457
Oracle Database 10gR2 (Phiên bản 10.2.0.4)
 • Microsoft Windows hỗ trợ phiên bản 10.2.0.4 khi cài đặt bản vá Bundle36 (patch 9544021).
 • Linux hỗ trợ phiên bản 10.2.0.4 khi cài đặt các bản vá sau: 8576156, 9535703, 9038070, 9002115, 6642692, 8889930, 7556778, 5586604.
Kiến trúc x86-64
                                                       Hệ quản trị CSDL                                                                         Ghi chú  
Microsoft SQL Server SQL Server 2012  
SQL Server 2008R2  
SQL Server 2008 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 1 (SP1)
SQL Server 2005 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 3 (SP3)
SQL Server 2000
 • khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 4 (SP4)
 • yêu cầu cài đặt gói cập nhật 4 (SP4)
 • khuyến cáo sử dụng SQL Server 2005 và cao hơn
PostgreSQL PostgreSQL 9.1.2 hỗ trợ làm việc với các hệ điều hành:

 • Microsoft
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Linux 
  • Fedora Core 8-15
  • Red Hat Enterprise Linux 5-6
  • Centos 5-6
  • ASP Linux 12-14
  • Ubuntu 10
  • Ubuntu 11
PostgreSQL 9.0.3 hỗ trợ làm việc với các hệ điều hành:

 • Microsoft
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Linux 
  • Fedora Core 4
  • Fedora Core 5
  • Fedora Core 6
  • Red Hat Enterprise Linux 4 update 4
  • ASP Linux 11
PostgreSQL 8.4.3
PostgreSQL 8.3.8
PostgreSQL 8.2.4
PostgreSQL 8.1.5
IBM DB2 IBM DB2 10.1
 • Phiên bản Express-C, được hỗ trợ bởi 1C:DOANH NGHIỆP, đăng tải tại website IBM
 • Hỗ trợ trong chế độ beta test do những thay đổi định trước trong cấu trúc DB2
IBM DB2 9.7 FixPack 6
 • Đối với bản thương mại DB2 9.7 FixPak 6 được đăng tải tại website IBM
 • Phiên bản hỗ trợ 1C:DOANH NGHIỆP được đăng tải tại website người sử dụng
IBM DB2 9.7 FixPack 1
 • Phiên bản Express-C hỗ trợ 1C:DOANH NGHIỆP được đăng tải tại website người sử dụng
 • Danh sách hệ điều hành hỗ trợ được đăng tải tại website IBM
 • Nên chuyển sang sử dụng phiên bản IBM DB2 mới hơn đã được khuyến cáo ở trên
IBM DB2 9.5 FixPack 4 (bản vá 22521)
IBM DB2 9.1 (bản vá 19840)
Oracle Database 
(bản Standard Edition One, Standard Edition và Enterprise Edition)
Oracle Database 11gR2
 • Microsoft Windows. Phiên bản 11.2.0.3.0
 • Linux hỗ trợ phiên bản 11.2.0.2.0 khi cài đặt các bản vá sau: 10094732, 11724916, 9620994, 10269193, 14356507.
Oracle Database 11gR1 (phiên bản 11.1.0.7.0)
 • Microsoft Windows hỗ trợ phiên bản 11.1.0.7.0 khi cài đặt bản vá Bundle28 (patch 9707665)
 • Linux hỗ trợ phiên bản 11.1.0.7.0 khi cài đặt các bản vá sau: 7556778, 8889930, 9038070, 9653353, 8934457
Oracle Database 10gR2 (phiên bản 10.2.0.4)
 • Microsoft Windows hỗ trợ phiên bản 10.2.0.4 khi cài đặt bản vá Bundle36 (patch 9544023).
 • Linux hỗ trợ phiên bản 10.2.0.4 khi cài đặt các bản vá sau: 8576156, 9535703, 9038070, 9002115, 8947919, 8889930, 7556778, 5586604.
Kiến trúc IA-64
                                                       Hệ quản trị CSDL                                                                         Ghi chú  
Microsoft SQL Server SQL Server 2008 R2 (64-bit) IA64  
SQL Server 2008 (64-bit) IA64 yêu cầu cài đặt gói cập nhật 1 (SP1)
SQL Server 2005 (64-bit) Itanium-based yêu cầu cài đặt gói cập nhật 3 (SP3)
SQL Server 2000 (64-bit) Itanium-based
 • khuyến cáo cài đặt gói cập nhật 4 (SP4)
 • yêu cầu cài đặt gói cập nhật 2 (SP2)
 • khuyến cáo sử dụng SQL Server 2005 và cao hơn
  Web-server 
                                                       Hệ điều hành                                                                          Ghi chú  
Windows IIS 5.1 Phiên bản IIS hỗ trợ 1С:DOANH NGHIỆP sẵn có trong bộ đóng gói Windows:

 • IIS 5.1 (Windows XP Professional)
 • IIS 6.0 (Windows Server 2003)
 • IIS 7.0 (Windows Vista; Windows Server 2008)
 • IIS 7.5 (Windows 7; Windows Server 2008 R2)
 • IIS 8.0 (Windows 8; Windows Server 2012 )

Tài liệu web-server IIS:

 • phiên bản IIS 5.1, 6.0: http://technet.Microsoft.com/ru-ru/library/cc785089.aspx
 • phiên bản IIS 7.0, 7.5: http://technet.Microsoft.com/ru-ru/library/cc732976.aspx

Phiên bản hiện thời Web-server Apache có thể tải về theo địa chỉ:http://httpd.apache.org/download.cgi

IIS 6.0
IIS 7.0
IIS 7.5
IIS 8.0
Apache 2.0
Apache 2.2
Linux Apache 2.0
Apache 2.2
  Nền tảng Mobile 
                                                       Hệ điều hành                                                                          Ghi chú  
iOS iOS 5.1
 • Chỉ hỗ trợ thiết bị có bộ xử lý ARM bản 7
  • iPhone 3GS, 4, 4S, 5
  • iPad 1, 2, 3
  • iPod Touch thế hệ 3, 4, 5
  • iPad Mini
iOS 6.0
iOS 6.1
Android Android 2.2–2.2.3 Froyo
 • Chỉ hỗ trợ thiết bị có bộ xử lý ARM bản 6 và 7 
 • RAM tối thiểu 256 MB
Android 2.3–2.3.7 Gingerbread
Android 3.0-3.2 Honeycomb
Android 4.0–4.0.4 Ice Cream Sandwich
Android 4.1-4.2 Jelly Bean

TS.Trần Thắng