Giải pháp phần mềm

flower co

flower co.

1C: Chăm sóc khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Trong chương trình thực thi việc quản lý quá trình bán hàng: quy định các bước của quy trình, kiểm soát thực hiện quá trình và phân tích, áp dụng cơ chế quy trình nghiệp vụ của hệ thống “1С:DOANH NGHIỆP”, tự động theo các giai đoạn của quy trình và lập nhiệm vụ cho người thực hiện.

Ngoài ra, có thực thi chế độ quy trình bán hàng đơn giản với việc chuyển đổi giữa các giai đoạn một cách “thủ công”. Chương trình cho phép thiết lập nhiềudạng quy trình khác nhau với các thành phần giai đoạn khác nhau. Đối với các dạng quy trình đều có khả năng lưu lại tài liệu hỗ trợ như: quy định, hướng dẫn, khuôn mẫu chứng từ và các tài liệu khác cần thiết khi hoàn thiện quy trình.

Hệ thống thu thập số liệu và thực hiện việc thống kê các quy trình đang thực thi, đồng thời cho phép tính toán xác suất đưa ra doanh số bán hàng tiềm năng cho đến khi có kết quả thành công (phễu bán hàng) và phân tích “điểm trọng yếu” của quy trình

Tất cả chứng từ bán hàng (hợp đồng) đều được ghi nhận trong hệ thống, kết hợp thành một tổng thể thống nhất. Trong đó bao gồm tất cả các thông tin tích lũy trong hệ thống trong quá trình chuẩn bị và thực hiện bán hàng như: E-mail, thông tin cuộc gọi, cuộc gặp, các đơn hàng đã đặt, hóađơn, phiếu giao hàng, các tệp bổ sung… Điều này giúp thuận lợi nhất để tổ chức công việc cho người quản lý bán hàng.

Hệ thống cho phép ghi nhận và phân tích môi trường giao dịch: đối thủ cạnh tranh, nhà thầu, người có ảnh hưởng và các mối quan hệ. Dựa vào thống kê về các hợp đồng (giao dịch), có thể đánh giá xác suất ký kết thành công các hợp đồng đó. Như vậy, hệ thống tự động và hỗ trợ các giai đoạn bán hàng, cũng như việc chuẩn bị bán hàng. Ngoài ra, hệ thống cho phép phân tích các giao dịch thất bại. Việc này cần thiết để hoàn thiện công việc của bộ phận bán hàng.

Chương trình cho phép bạn đánh giá cơ sở khách hàng một cách toàn diện bằng cách sử dụng công cụ phân loại khách hàng theo ABC/XYZ. Để phân loại khách hàng АВС/XYZ, có sử dụng nhiệm vụ thường kỳ, có thể được thực hiện phù hợp với lịch biểu do người sử dụng quy định. Trong chương trình lưu lịch sử phân nhóm khách hàng. Dựa trên cơ sở phân nhóm đó, có thể tiến hành phân tích toàn diện cơ sởkhách hàng (BCG) theo một trong những tham số phân loại: doanh thu, lợi nhuận (lãi gộp) hoặc số lượng hàng bán.

Trong phiên bản mới, danh sách đối tác được phân loại theo khái niệm kế toán pháp quy (cá nhân và pháp nhân) và đối tượng phối hợp kinh doanh (khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và đối tác…).Điều đó cho phép tiến hành kế toán bán hàng và ghi nhận lịch sử liên hệ với các đối tác “chính thức”, cũng như ghi nhận lịch sử liên hệ về các công ty – nhóm liên hệ, về bộ phận làm việc độc lập của đối tác… Trong chương trình hỗ trợ quản lý thông tin về người liên hệ của công ty, đối tác và mối liên kết giữa các đối tác.

TS.Trần Thắng

Trang sau

2  3


flower co