Giải pháp phần mềm 1C: Kế toán tập đoàn

Đặc tính giải pháp ứng dụng 1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN

Sản phẩm phần mềm “1C: KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN” có nền tảng công nghệ “1C:DOANH NGHIỆP 8” và giải pháp ứng dụng (cấu hình) “Kế toán doanh nghiệp dành cho Tập đoàn”.

“1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN” đảm bảo việc tự động hóa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, trong đó có chuẩn bị lập báo cáo bắt buộc (báo cáo pháp quy) tại các doanh nghiệp có thực hiện các dạng hoạt động kinh doanh khác nhau. Kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế được tiến hành phù hợp với quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Cấu hình hỗ trợ kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế cho hoạt động của doanh nghiệp có các bộ phận độc lập và phụ thuộc.

Trong chương trình “1C:KẾ TOÁN 8 TẬP ĐOÀN” có hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp phù hợp với Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thành phần các tài khoản, việc tổ chức kế toán chi tiết, kế toán ngoại tệ, kế toán số lượng luôn phù hợp với những yêu cầu của kế toán doanh nghiệp cũng như khi dùng để phản ánh vào các báo cáo tài chính. Trong trường hợp cần thiết, người sử dụng có thể tự mình tạo ra các tiểu khoản và đối tượng chi tiết bổ sung để phục vụ cho công tác kế toán chi tiết.

Phương pháp chung để phản ánh các giao dịch kinh tế vào kế toán là nhập các chứng từ trong cấu hình phù hợp với chứng từ kế toán gốc. Ngoài ra, có thể nhập trực tiếp các bút toán riêng. Để nhập nhóm các bút toán, có thể sử dụng giao dịch mẫu. Đây là một công cụ tự động hóa đơn giản mà người sử dụng có thể tùy chỉnh.

Tiến hành kế toán hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp

“1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN” có hỗ trợ tiến hành kế toán hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Kế toán theo mỗi doanh nghiệp có thể được tiến hành trong một cơ sở thông tin riêng. Đồng thời, “1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN” cung cấp tính năng sử dụng một cơ sở dữ liệu chung để tiến hành kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế của nhiều doanh nghiệp: là pháp nhân cũng như cá nhân kinh doanh. Điều này thuận tiện trongtrường hợp, nếu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh này thực sự có liên quan đến nhau: có thể sử dụng danh sách chung về hàng hóa, đối tác…, còn các báo cáo pháp quy được lập riêng biệt.

Hỗ trợ kế toán tại các bộ phận phụ thuộc

Trong cấu hình có tiến hành kế toán riêng biệt theo tất cả các tài khoản kế toán doanh nghiệp theo từng bộ phận hạch toán độc lập và phụ thuộc. Để phản ánh giao dịch giữa các bộ phận phụ thuộc, có sử dụng chứng từ đặc biệt “Giấy báo chuyển”.

Kế toán hàng tồn kho

Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu và thành phẩm được thực hiện trong chương trình “1C:KẾ TOÁN 8” theo như quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 2 và các văn bản hướng dẫn đi kèm.

Theo chính sách kế toán doanh nghiệp, có các phương pháp đánh giá hàng tồn kho như sau:

 • phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp nhập trước,
 • xuất trước (FIFO).

Để đánh giá hàng tồn kho bằng phương pháp FIFO, trong chương trình có đặt tính năng kế toán theo lô. Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho khác nhau có thể được áp dụng độc lập đối với mỗi doanh nghiệp. Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế của doanh nghiệp là giống nhau.

Kế toán theo kho (nơi cất giữ)

Có thể tiến hành kế toán theo kho (nơi cất giữ): theo số lượng hoặc theo số lượng và giá trị. Có thể ngắt bỏ kế toán theo kho, nếu không cần thiết.

Trong “1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN” các số liệu kiểm kê được ghi nhận lại tự động so sánh với số liệu kế toán. Trên cơ sở kiểm kê có phát hiệnthừa và thiếu hàng tồn kho.

Kế toán các giao dịch thương mại

Tự động hóa các giao dịch tiếp nhận hàng hóa, giao hàng và cung cấp dịch vụ. Khi bán hàng có lập hóa đơn thanh toán, hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT.

Đối với bán lẻ, có các tính năng dùng để phản ánh việc tiêu thụ hàng hóa trong bán lẻ hoặc phản ánh việc bán hàng trên cơ sở kết quả kiểm kê. Hàng hóa trong bán lẻ có thể được tính đến theo giá mua và giá bán. Đối với bán lẻ có hỗ trợ việc thanh toán bằng thẻ thanh toán và tín dụng ngân hàng.

Trong phần mềm “1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN” có hỗ trợ làm việc với máy ghi nhận tiền mặt.

Kế toán bán hàng ký gửi

Tự động hóa các giao dịch đối vớicác hàng hóa nhận bán hộ cũng như đối với hàng hóa đặt ký gửi. Có phản ánh các giao dịch về chuyển giao hàng hóa cho bên nhận hàng ký gửi để bán. Khi lập các bảng kê và báo cáo cho người đặt ký gửi và người nhận ký gửi, hệ thống sẽ tự động tính và khấu trừ khoản hoa hồng theo như thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi.

Kế toán theo các hợp đồng môi giới

Tự động hóa kế toán các dịch vụ môi giới (cung cấp dịch vụ ủy thác, thông qua người ủy nhiệm)và từ phía người ủy nhiệm (cung cấp dịch vụ thông qua người môi giới).

Kế toán các giao dịch liên quan đến bao bì

Tự động hóa các giao dịch kế toán liên quan đến bao bì luân chuyển. Có tính đến đặc điểm nộp thuế khi thực hiện các giao dịch đó và hạch toán với người bán và người mua.

Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Trong chương trình có tiến hành kế toán lưu chuyển tiền mặt, tiền gửi và các giao dịch ngoại tệ. Có hỗ trợ lập và in ra ủy nhiệm chi, phiếu thu và phiếu chi. Tự động hóa các giao dịch về hạch toán với người bán, người mua và người nhận tạm ứng, đưa tiền mặt vào tài khoản hạch toán và nhận tiền mặt theo séc tính tiền, mua và bán ngoại tệ. Khi phản ánh các giao dịch thì số tiền thanh toán tự động phân bổ thành khoản ứng trước và khoản thanh toán. Trên cơ sở các chứng từ tiền mặt có lập sổ quỹ tiền mặt theo mẫu quy định. Có sử dụng cơ chế trao đổi thông tin với chương trình kiểu “Internet-banking”.

Kế toán công nợ với đối tác

Kế toán hạch toán với người bán và người mua có thể tiến hành theo tiền đồng, ngoại tệ và theo đơn vị quy ước. Hạch toán với đối tác trong cấu hình thường được tiến hành chính xác đến chứng từ hạch toán.

Kế toán tàisản cố định (TSCĐ) hữu hình và vô hình

Hạch toán TSCĐ hữu hình và vô hình được tiến hành theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 3 và số 4. Tự động hóa các giao dịch chính như: tiếp nhận, đưa vào kế toán, trích khấu hao, nâng cấp, chuyển giao quyền sử dụng, ghi giảm, kiểm kê. Có thể phân bổ chi phí khấu hao theo tháng giữa các tài khoản hoặc theo đối tượng trích khấu hao. Đối với TSCĐ sử dụng theo mùa, có thể sử dụng lịch biểu khấu hao.

Kế toán các hoạt động sản xuất

Tự động hóa việc tính giá thành sản phẩm và dịch vụ được tạo ra bởi sản xuất chính hoặc sản xuất phụ trợ, kế toán gia công nguyên vật liệu, kế toán quần áo bảo hộ và công cụ dụng cụ. Kế toán thành phẩm xuất xưởng trong tháng được tiến hành theo giá thành dự tính. Đến cuối tháng sẽ tính giá thành thực tế của sản phẩm xuất xưởng và dịch vụ đã cung cấp.

Kế toán chi phí gián tiếp

Trong chương trình có đưa ra tính năng kế toán các chi phí khác nhau mà không liên quan trực tiếp đến sản phẩm xuất xưởng, dịch vụ đã cung cấp, đó là các chi phí gián tiếp. Vào cuối tháng có tự động ghi giảm chi phí gián tiếp.

Để tiến hành hạch toán chi phí quản lý chung, có thể sử dụng phương pháp “Direct-costing”. Đây là phương pháp cho phép ghi giảm các chi phí quản lý chung trong kỳ từ khi phát sinh và sẽ được hạch toán toàn bộ vào giá trị tiêu thụ sản phẩm. Nếu như doanh nghiệp không sử dụng phương pháp “Direct-costing”, các chi phí quản lý chung sẽ phân bổ đều theo tỷ lệ đối với các sản phẩm đã và chưa hoàn thành trong kỳ.

Khi ghi giảm chi phí gián tiếp có thể áp dụng các phương pháp phân bổ khác nhau theo các nhóm mặt hàng (dịch vụ). Đối với chi phí gián tiếp có các cơ sở phân bổ sau:

 • Khối lượng xuất xưởng,
 • Giá thành dự tính,
 • Chi phí nhân công,
 • Chi phí nguyên vật liệu,
 • Doanh thu,
 • Chi phí trực tiếp,
 • Dạng chi phí trực tiếp riêng.

Kế toán thuế GTGT

Trong chương trình có cơ chế tiến hành kế toán thuế GTGT: ghi nhận hóa đơn GTGT, lập bảng kê hóa đơn GTGT. Tự động hóa công tác kế toán thuế GTGT khi mua hàng và bán hàng với thuế suất GTGT 0%.

“Trợ giúp theo thuế GTGT” giúp kiểm tra trình tự thực hiện các giao dịch hàng kỳ.

Quản trị nhân sự và kế toán tiền lương

Trong phần mềm “1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN” có thể tiến hành quản lý nhân sự, trong đó có tính đến trường hợp người lao động làm việc theo chỗ làm chính, chỗ làm kiêm nhiệm. Đảm bảo việc lập ra các biểu mẫu và các báo cáo theo quy định.

Tự động hóa việc tính tiền lương cho nhân viên, đồng thời tiến hành hạch toán các khoản thu chi ứng trước khi trả lương, bên cạnh đó có tính đến các khoản thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương.

Tự động hóa:

 • Tính lương cho người lao động theo tháng lương, đồng thời chỉ ra phương pháp định khoản kế toán cho từng dạng lương,
 • Tiến hành công tác hạch toán với người lao động đến khi trả lương cho người lao động,
 • Lương ký quỹ,
 • Tính thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương theo đúng quy định của luật pháp,
 • Lập ra các báo cáo tương ứng (thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

Khi thực hiện hạch toán có tính đến những trường hợp sau trong doanh nghiệp:

 • Người khuyết tật,
 • Cá nhân không cư trú thường xuyên.

Để giúp đơn giản hóa công việc với chứng từ về kế toán nhân sự và tiền lương, trong chương trình có “Trợ giúp theo kế toán tiền lương”.

 Kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp được tiến hành dựa trên các tài khoản như trong kế toán doanh nghiệp. Điều này làm đơn giản hóa việc đặt tương ứng giữa dữ liệu kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế và thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 17. Theo dữ liệu kế toán thuế, có thể lập ra các sổ kế toán thuế và tờ khai thuế về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kế toán các hoạt động chịu thuế khoán

Trong doanh nghiệp có nhiều ngành nghề kinh doanh mà trong đó có thể chịu thuế khoán. Trong “1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN” có phân chia thành kế toán thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế khoán. Tại thời điểm đã thực hiện các chi phí mà không được đưa vào các dạng hoạt động đã định thì có thể phân bổ tự động các chi phí đó khi đóng kỳ.

TS.Trần Thắng

Trang sau

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19