Giải pháp phần mềm Quản lý Hành chính công

avocado raw cake

avocado raw cake

Phần mềm một cửa điện tử vàmột cửa điện tử liên thông

Hỗ trợ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính  tại các cơ quan quản lý nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Phần mềm một cửa điện tử được thiết kế gắn liền với các nghiệp vụ chuyên môn trong công tác giải quyết hồ sơ thủ  tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Được tích luỹ các tính năng hiện đại và tiện ích theo từng vai trò của cán bộ trong từng giai đoạn giải quyết hồ sơ thủtục hành chính tại các cơ quan quản lý Nhà nước.

Các tính năng và chức năng của phần mềm một cửa điện tử đã đáp ứng được các yêu cầu về tính năng và chức năng đối với phần mềm một cửa điện tử do Bộ thông tin và Truyền thông ban hành tại văn bản số 1725/BTTTT-ƯDCNTT  ngày 04/6/2010.

Các phân hệ và chức năng của phần mềm

Phân hệ “Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính”:

–       Tiếp nhận hồ sơ

–       In giấy biên nhận

–       Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

–       In danh sách hồ sơ đã tiếp nhận, hồ sơ đã giải quyết

Phân hệ “Thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính”: hỗ trợ các công việc liên quan đến việc thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan như:        

–       Phân công thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính

–       Cập nhật thông tin về tình hình thụ lý hồ sơ

–       Cập nhật tiến độ thụ lý hồ sơ

–       Cập nhật văn bản tài liệu trong quá trình giải quyết hồ sơ

–       Trình duyệt hồ sơ

Phân hệ “Phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính”

–       Xem xét tiến độ và kết quả thụ lý hồ sơ

–       Duyệt hồ sơ thủ tục hành chính

Phân hệ “Trả kết quả”

–       Thu lệ phí giải quyết thủ tục hành chính

–       Trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Phân hệ “Cung cấp, khai thác thông tin về việc giải quyết thủ tục hành chính”

–       Quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

–       Lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

–       Thời gian giải quyết thủ tục hànhchính

–       Địa điểm giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

–       Cán bộ, phòng ban giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Phân hệ “Giao tiếp với công dân”

–       Tra cứu quy trình giải quyết hồ sơ

–       Tra cứu các biểu mẫu liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ

–       Tra cứu trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính

–       Đăng ký hồ sơ, gửi hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng Internet

Phân hệ “Luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính”

–       Luân chuyển hồ sơ với cán bộ Chi Cục thuế (Tính thuế)

–       Luân chuyển hồ sơ với cán bộ Kho bạc Nhà nước (Thu thuế)

–       Luân chuyển hồ sơ liên thông với các phường – xã trực thuộc (Hồ sơ liên thông)

Phân hệ “Quản trị hệ thống”

–       Quản tri danh mục dùng chung

–       Quản trị người dùng

Đến nay phần mềm một cửa điện tử đã được nâng cấp lên phiên bản số 4 với nhiều tiện ích hiện đại, thuận tiện cho người sử dụng trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa – một cửa liên thông

https://holistickenko.com/raw-key-lime-pie/