Giải pháp phần mềm Quản lý Hành chính công

Hệ thống phần mềm Quản lý Chỉ số

  • Quản lý thông tin về các chỉ số ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước,
  • Tra cứu và tạo các thông tin về chỉ số thống kê theo các Bộ/Ban/Ngành, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện và theo thông tin về thời gian (tháng, quý, năm),
  • Tự động trích xuất và trao đổi thông tin theo nhu cầu quản lý nhà nước,
  • Hệ thống cho phép mở rộng triển khai các phân hệ tại các Sở Thông tin và Truyền thông các Tỉnh/Thành phố để tự động cập nhật, trao đổi thông tin theo phạm vi địa phương,
  • Hệ thống cho phép kết xuất báo cáo theo nhiều định dạng: bảng biểu, biểu đồ, bản đồ