- Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP
- - Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
- Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 04/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư úng dụng công nghệ thông tin
- Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông qui định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước
- Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/09/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông qui định về tạo lập và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước
- Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
- Thông tư liên tịch số 19/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
- Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử
- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/10/2010 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
- Quyết định 1566/QĐ-ƯBND ngày 17/07/2014 về việc Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường Vụ Thành uỷ về việc phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải phòng đến năm 2020
....................

https://flowercompany.ca/gift-baskets/